Nieuws

Zorgcoördinatie

Binnen ROAZ regio West wordt al langere tijd gewerkt aan zorgcoördinatie. Hierbij zijn de vijf subregio’s Den Haag, Zoetermeer, Delft/Westland, Gouda en Zuid-Holland Noord de basis. Vanuit het Tactisch ROAZ is een werkgroep actief die de initiatieven uit de subregio’s verbindt en onderzoekt welke zaken op regionaal niveau georganiseerd moeten worden.

In 2023 heeft TwynstraGudde als extern bureau een onderzoek gedaan naar een toekomstbestendig model voor zorgcoördinatie in ROAZ regio West. Hierbij is onderstaand model ontwikkeld waar naar toe kan worden gegroeid.

model voor gezamenlijke zorgcoordinatie in de acute keten voor roaz west

Landelijk implementatieplan

In februari 2024 heeft het ministerie van VWS het Implementatieplan Zorgcoördinatie gepubliceerd. Het streven is dat elke ROAZ regio per 1 januari 2025 aan de minimale eisen voldoet die in dit implementatieplan beschreven staan en een start maakt met zorgcoördinatie. Dit bestaat uit de volgende veranderopgaven:

  1. Inrichting van zorgcoördinatieprocessen
  2. Personeel, competenties en opleiding
  3. Inzicht in relevante patiëntgegevens
  4. Inzicht in capaciteit van zorgaanbieders die binnen zorgcoördinatie samenwerken
  5. Technische infrastructuur zorgcoördinatie
  6. Governance
  7. Bekostiging en financiering

Iedere ROAZ regio dient aan de hand van de veranderopgaven één transformatieplan op te stellen. Voor Q3 moet een snelle toets bij de twee marktleider zorgverzekeraars in de ROAZ regio worden ingediend en voor Q4 het uiteindelijke transformatieplan. Vanuit het NAZW wordt aan een programmaplan gewerkt om hiertoe te komen.

Tactische werkgroep

Op 12 maart 2024 is de tactische werkgroep weer bijeen gekomen en hebben de subregio’s hun plannen gepresenteerd. Hierbij is gekeken in hoeverre de voorgestelde werkwijzen op elkaar aansluiten en waar het nodig is om aanvullende afspraken te maken en verdere afstemming te zoeken. De conclusie was dat de diverse plannen goed aansluiten en dat op enkele punten verdere afstemming wenselijk is. Hier gaat de werkgroep de komende periode mee aan de slag.

Verder wordt vanuit de tactische werkgroep momenteel in kaart gebracht welke capaciteitsinformatie voor zorgcoördinatie nodig is en wat hiervoor nog georganiseerd moet worden. Daarnaast is input opgehaald voor het opstellen van Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Hierbij worden eerst de landelijke ontwikkelingen afgewacht, aangezien het ministerie van VWS momenteel diverse werksessies organiseert om tot een landelijke set aan KPI’s te komen.

Pilot RTP’s

Naast de tactische werkgroep is ook een werkgroep actief met de regionale transferpunten (RTP’s) uit de regio. Het RTP helpt verwijzers om te zoeken naar een verblijf voor patiënten die (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven, niet naar het ziekenhuis hoeven of niet in het ziekenhuis hoeven te blijven maar wel zorg nodig hebben. De RTP’s in subregio’s Gouda, Zoetermeer, Delft/Westland en Zuid-Holland Noord hebben de wens uitgesproken om een pilot te starten waarbij RTP’s elkaar kunnen benaderen als er in de eigen subregio geen plek is. Deze pilot is op 1 april gestart.


Scroll naar boven