ROAZ - Organisatie

spoedeisende hulp lumc 0453 nazw

Organisatie

Om de taken van het ROAZ uit te voeren vindt regionale afstemming plaats in verschillende overlegvormen: het Bestuurlijk ROAZ, het Kern-Bestuurlijk ROAZ en Tactisch ROAZ.

Bestuurlijk ROAZ

Van elke participerende instelling neemt een bestuurder deel aan het Bestuurlijk ROAZ. Het Bestuurlijk ROAZ komt twee keer per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van het ROAZ. In dit kader stelt het Bestuurlijk ROAZ prioriteiten voor doel- en taakstellingen vast, voert de regie over de kwaliteit, voortgang en resultaten van het overleg, mandateert taken aan het Tactisch ROAZ en informeert belanghebbenden. Het voorzitterschap van het Bestuurlijk ROAZ wordt ingevuld door het LUMC, als coördinerend traumacentrum.

spoedeisende hulp lumc 0229 nazw
geboortezorg ghz 2259 nazw

Kern Bestuurlijk ROAZ

Als afgeleide van het reguliere Bestuurlijk ROAZ functioneert een Kern-Bestuurlijk ROAZ. Een voordeel van deze structuur is een verhoogde slagkracht doordat er frequenter met een beperkter aantal bestuurders overlegd kan worden. Hierbij is er vertegenwoordiging aanwezig  per sector als ook per subregio. Een vertegenwoordiger brengt de standpunten van zijn of haar sector/subregio naar het Kern-Bestuurlijk ROAZ en treedt daarmee op als woordvoerder voor die sector/subregio. Het Kern-Bestuurlijk ROAZ komt vier keer per jaar bijeen. Het voorzitterschap van het Kern Bestuurlijk ROAZ is gelijk aan het Bestuurlijk ROAZ en is belegd bij het LUMC.

Tactisch ROAZ

Het Tactisch ROAZ bestaat uit vertegenwoordigers met mandaat op het tactische niveau van de participerende instellingen. Deze vertegenwoordigers zijn voorgedragen door de betrokken bestuurders. Het Tactisch ROAZ komt zes keer per jaar bijeen en heeft de volgende taken:

• Adviseren van het (Kern-)Bestuurlijk ROAZ.
• Namens zorgaanbieders fungeren als opdrachtgever en regiehouder van de thema- en expertgroepen.
• Optreden als aanspreekpunt voor belanghebbenden.
• Rapporteren aan het (Kern-)Bestuurlijk ROAZ over de voortgang volgens de gemaakte afspraken met het (Kern-)Bestuurlijk ROAZ.
• Inventariseren en prioriteren van actuele thema’s in de acute keten.
• Indien bestuurlijke besluitvorming vereist is, dit terugleggen bij het (Kern-)Bestuurlijk ROAZ.

Het Tactisch ROAZ wordt duaal voorgezeten door twee gekozen leden uit het overleg.

huisartsenpost naaldwijk 1021 nazw

Organogram ROAZ regio West

organogram roaz west 1
Scroll naar boven