Thema- en expertgroepen

ambulance haaglanden 3733 nazw

Expertgroepen

Binnen het ROAZ zijn verschillende regionale werkgroepen opgericht, waaronder expertgroepen gebaseerd op medische expertise en specialisaties. In de expertgroepen worden verschillende projecten geïnitieerd met ondersteuning van het NAZW. Deze projecten zijn gericht op verbetering van kwaliteit, beschikbaarheid of bereikbaarheid van het betreffende aandachtsgebied. De deelnemers aan deze groepen zijn inhoudelijke deskundigen of betrokkenen bij de uitvoering van het betreffende acute zorgproces.

Momenteel zijn de volgende expertgroepen actief:

 • Acute beroertezorg
 • Acute geboortezorg
 • Acute GGZ Hollands Midden
 • Acute kindergeneeskunde
 • Digitale weerbaarheid
 • Traumazorg

Themagroepen

Binnen het ROAZ zijn diverse regionale werkgroepen opgericht, waaronder themagroepen die zich richten op onderwerpen die expertise en specialisaties overstijgen. Binnen deze thematische werkgroepen worden projecten uitgevoerd met de ondersteuning van het NAZW. Deelnemers aan deze groepen zijn deskundigen op het betreffende thema.

Momenteel zijn de volgende regionale themagroepen actief, gericht op o.a.: 

 • Implementatie Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ)
 • Kwaliteitskader Spoedzorgketen
 • Risicomanagement, Crisisbeheersing & OTO
 • Zorgcoördinatie
wat doen wij 3
huisartsenpost 1129 nazw

Taken van de thema- en expertgroepen

De thema- en expertgroepen in de acute zorg brengen deskundigen en betrokkenen samen, samengesteld door het Tactisch ROAZ in overeenstemming met het Bestuurlijk ROAZ. We streven naar het verbinden van bestaande regionale netwerken en het definiëren van raakvlakken. Bijeenkomsten worden gepland op basis van behoefte en urgentie, met ruimte voor flexibiliteit. Daarnaast hanteren we een projectmatige aanpak met een helder tijdpad voor (project-)werkgroepen, ondersteund door het NAZW.

Een thema-/expertgroep heeft tot taak:

 • Zich te richten op het in kaart brengen van ketens en bijbehorende afspraken;
 • Onderzoek/benchmark te initiëren, zodat een analyse van de kwaliteit van de geleverde zorg gemaakt kan worden en doet voorstellen voor verbeteringen die nodig zijn;
 • Voorstellen te doen voor realisatie van afspraken, het vergroten van efficiency en het realiseren van verbeteringen in de acute zorgketen;
 • Kennismanagement te bevorderen, zoals vergaren en verspreiden van kennis en kunde op het specifiek onderdeel;
 • Randvoorwaarden te organiseren die nodig zijn om tot een netwerk met leermogelijkheden te komen;
 • Te rapporteren aan het Tactisch ROAZ over de voortgang.
Scroll naar boven