ROAZ - Wetgeving

geboortezorg ghz 2555 nazw

Wetgeving

De wettelijke taken van het ROAZ staan beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de bijbehorende ministeriële regeling. Het doel van de AMvB is om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg en de voorbereiding op die zorg zo goed mogelijk te waarborgen. Dit gebeurt onder andere door middel van een goede regionale samenwerking en afstemming met betrekking tot de acute zorg in alle regio’s.

Wettelijke taken

De concrete wettelijke taken die het ROAZ heeft toegewezen gekregen zijn als volgt:

  • Maatregelen treffen om de druk op de acute zorgketen te verminderen met het oog op de beschikbaarheid van acute zorg.
  • Inzichtelijk maken voor zorgverleners welke zorgaanbieders in de regio specifieke competenties, expertises en faciliteiten hebben voor het bieden van zorg voor patiënten met specifieke toestandsbeelden.
  • Inzicht bieden in de actueel beschikbare capaciteit aan acute zorg in de regio via een 24×7 werkend systeem met bijbehorende regionale afspraken.
  • Inzicht krijgen in de opleidingsinspanningen van de zorgaanbieders in de acute zorgketen in de regio.
  • Zorgen voor toereikende acute zorg tijdens piekperiodes.
  • Afstemming van integrale crisisplannen, aangeleverd aan de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG) als vertegenwoordiger van de GHOR, zodat deze kan zorgen voor afstemming tussen zorgaanbieders en met de planvorming in het veiligheidsdomein, in overeenstemming met de taak die hij heeft op grond van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr).

Om deze taken uit te voeren vindt regionale afstemming plaats in verschillende overlegvormen binnen het netwerk van acute zorgpartners: het (Kern-)Bestuurlijk ROAZ, het Tactisch ROAZ en diverse thema- en expertgroepen, weergegeven in het organogram.

spoedeisende hulp lumc 0499 nazw
spoedeisende hulp oefenen met pop 1700 nazw

Crisis

In geval van een crisissituatie kan het ROAZ een crisisstructuur aannemen. Hierin kan snel en concreet verbinding worden gelegd tussen de verschillende sectoren. De crisisstructuur heeft ook een belangrijke samenwerking tussen de ROAZ-voorzitter en de twee Directeuren Publieke Gezondheid (DPG) van de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden.

crisissituatie roaz 02 1
Scroll naar boven