Thema's 2024

ambulance 3941 nazw

2024

Dit jaar zal het NAZW zich richten op een aantal belangrijke en actuele thema’s binnen de acute zorg. Met als doel het optimaliseren van de acute zorgketen in de regio en het inspelen op de uitdagingen waarmee de acute zorgsector te maken krijgt. De volgende thema’s zullen centraal staan in de agenda van het NAZW in 2024:

themas

Organisatie

Regionaal overleg is de basis voor goede afstemming in de samenwerking binnen de acute zorgketen. Vanuit het NAZW worden diverse regionale overleggen gecoördineerd, georganiseerd en gefaciliteerd om te komen tot regionale (netwerk-)afspraken. Binnen het ROAZ-plan zijn de acute zorgstromen in kaart gebracht en regionale afspraken vastgelegd om samen de organisatie van de acute zorgketen in de regio te verbeteren.

Kwaliteit

Het optimaliseren van kwaliteit in de acute zorgketen wordt door middel van diverse activiteiten gerealiseerd waaronder het (cijfermatig) in kaart brengen van knelpunten in acute patiëntenstromen en hierop gezamenlijk interventies ontwikkelen, (her)visitaties voor de traumazorg uitvoeren en invoer van de traumaregistraties.

Zorgcoördinatie

Zorgcoördinatie gaat over het sturen op de in-, door- en uitstroom van patiënten in de acute zorgketen. Hiervoor is goede triage en het hebben van capaciteitsinformatie van belang. Dit met als doel de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de acute zorg te verbeteren. Er zal binnen de landelijke kaders een regionale aanpak voor zorgcoördinatie worden gedefinieerd en verder worden vormgegeven.

Zorgcontinuïteit

Om de zorgcontinuïteit in de acute zorgketen (toekomstbestendig) te borgen en te optimaliseren om te allen tijde acute zorg beschikbaar te hebben, worden onder andere (regionale) initiatieven met betrekking tot aantrekken en behoud van personeel en het voorkomen van de instroom in de acute zorg geïnventariseerd en ontwikkeld in samenwerking met ketenpartners.

Data- en informatiemanagement

Inzicht in capaciteit en data- en gegevensuitwisseling zijn prominente pijlers in zowel de Algemene Maatregel van Bestuur als in het Integraal Zorgakkoord. In 2024 zal het NAZW het programma ‘regionaal inzicht en monitoring capaciteit’ opzetten ten aanzien van inzicht en verbetering van doorstroom in de keten. Diverse modules van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) zullen geïmplementeerd worden.

Kenniscentrum

Aansluitend op de behoeften van ketenpartners zal de regionale kenniscentrumfunctie op het gebied van bijscholing in regio West worden uitgebreid. In 2024 richt het NAZW zich op het opzetten van een nieuwe structuur voor het kenniscentrum om scholing vanuit de portefeuilles acute zorg, traumazorg en opgeschaalde zorg in de regio te bevorderen.

Scroll naar boven