Skip to main content

opleiden | trainen | oefenen

OTO

Voor zorginstellingen is het belangrijk goed te kunnen functioneren wanneer een ramp of crisis zich voordoet. Met Opleiden, Trainen Oefenen kunnen ketenpartners zich goed voorbereiden op deze bijzondere omstandigheden.

Ziekenhuizen, GGD’en, de regionale ambulancevoorzieningen (RAV) en huisartsenposten bereiden zich gezamenlijk voor op rampen en crises. Met het behulp van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) wordt de kennis en expertise van hulpverleners verder ontwikkeld. Daardoor kunnen zorginstellingen zich steeds beter voorbereiden op hun taken tijdens een grootschalig incident, want juist dan is een gecoördineerde inzet van veel partijen vereist om verantwoorde hulp te bieden en de schadelijke gevolgen van de catastrofe zoveel mogelijk te beperken.

Het ministerie van VWS stelt structureel een Beschikbaarheidsbijdrage OTO beschikbaar voor de voorbereiding op rampen en crises. Deze gelden kunnen worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de ontwikkelingen rondom crisis- en risicomanagement in de regio en in de eigen instelling. Het NAZW is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het OTO-stimuleringsprogramma. Dit betreft het beheer, toekenning, uitvoering en controle van de Beschikbaarheidsbijdrage OTO aan de hand van het Landelijk Beleidskader 3.0 Risicomanagement & Crisisbeheersing voor de zorg, Opleiden, Trainen en Oefenen.

Binnen de regio wordt gebruikt gemaakt van de applicatie Digitale Aanvraag OTO-stimuleringsgelden (OTO Projecten Inloggen - OTO Subsidie (otostimuleringsgeldennazw.nl)). Door middel van deze applicatie dienen de zorginstellingen elk jaar in oktober hun jaarplan in met daaraan toegevoegd de zelfevaluatie en de aanvraag voor de beschikbaarheidsbijdrage OTO voor het volgende jaar. 

Gedurende het jaar hebben zowel de instellingen/organisaties als de Adviseurs Crisisbeheersing & OTO van het NAZW inzicht in het opvolgen van de plannen.