Nieuws

GHOR HM: Themabijeenkomst evacueren voor zorginstellingen langdurige zorg

Wat moet er gebeuren als je als zorginstelling getroffen wordt door wateroverlast? Bijvoorbeeld door overstromingen of bij een grote waterleidingbreuk. Is je zorginstelling goed voorbereid op het veilig evacueren van de eigen bewoners? Wat moet je zelf regelen en wat kunnen de hulpdiensten dan voor een zorginstelling betekenen? En hoe kunnen zorginstellingen samen zorgen dat de zorgcontinuïteit gewaarborgd blijft? Is jouw zorginstelling bijvoorbeeld voorbereid om cliënten van andere (getroffen) zorginstellingen op te vangen?

thema bijeenkomst website

Deelnemers uit verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen, geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden gingen met elkaar en met veiligheidspartners van de GHOR zoals de brandweer, in gesprek over evacueren, vervoeren en opvangen van cliënten.1

Elke zorginstelling kan getroffen worden door een incident waarbij een locatie (deels) ontruimd moet worden. Eind mei organiseerden GHOR Hollands Midden en GHOR Haaglanden speciaal voor zorginstellingen die langdurige zorg bieden een themamiddag over evacueren, vervoeren en opvangen van cliënten.

Kennis delen

Deelnemers uit verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen, geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden gingen met elkaar, de GHOR en met veiligheidspartners van de GHOR zoals de brandweer, in gesprek over evacueren, vervoeren en opvangen van cliënten. Aan de hand van een hoogwater-scenario konden zij hun ervaringen delen, planvorming op deze thema’s bespreken of voorbereiden, oplossingen voor dilemma’s die specifiek voor een bepaalde doelgroep spelen ophalen en mogelijkheden tot burenhulp onderling verkennen. De landelijke Leidraad Zorgcontinuïteit in Balans is gebruikt als kader voor deze gesprekken.

Een deelnemer: “Organisaties hebben dezelfde uitdagingen en vraagstukken. Daarom is kennisdeling van groot belang.”

Meer samenwerken

Algemene conclusie was dat alle zorginstellingen tegen dezelfde aandachtspunten en vragen aanlopen. De wens is dan ook om zowel in de voorbereidende fase als tijdens incidenten en crises meer samen te werken. De uitwerking hiervan vereist nog aandacht. Hier gaan de care instellingen samen mee aan de slag. Daarnaast gaan de zorginstellingen de opgedane kennis, ervaringen en ideeën verwerken binnen de eigen instelling. De GHOR adviseert de zorginstellingen graag bij vervolgstappen binnen de instellingen, zoals het opstellen of bijstellen van plannen.

Een deelnemer: “Potentieel een betere samenwerking, dus meer contact maken en leggen is belangrijk.”

  1. Fotograaf: GHOR Hollands Midden ↩︎
Scroll naar boven