Nieuws

Efficiënte beroertezorg: de rol van de RACE-score bij RAV

In gesprek met Marcel Durieux en Matthijs de Visser van de RAV Hollands Midden

In de wereld van acute beroertezorg is tijd van essentieel belang. Vanuit de expertgroep beroertezorg is er in regio West een nieuwe aanpak geïmplementeerd om de juiste behandeling zo snel mogelijk te bepalen.

Ambulances RAV

Betere triage in de ambulance
Bij een beroerte krijgt een deel van de hersenen geen zuurstof doordat een bloedvat verstopt zit. De behandeling van een beroerte kan op twee manieren. Welke behandeling het meest effectief is, hangt af van de plaats van de verstopping van het bloedvat in de hersenen. Bij een verstopping van een groot bloedvat wordt meestal gekozen voor de zogenaamde  trombectomie, waarbij er met een lijntje via de lies het stolsel wordt verwijderd. Bij een verstopping van de kleinere bloedvaten wordt gekozen voor een behandeling met medicijnen die het bloedstolsel oplossen, dit noemt men een trombolyse behandeling. Beide behandelingen kunnen effectief zijn, maar niet elk ziekenhuis kan beide uitvoeren. Daarom is een goede triage in de ambulance bij het vermoeden van een beroerte cruciaal.

RACE-score
Er zijn verschillende schalen en scores ontwikkeld om bij de patiënt met een beroerte te kunnen bepalen welke behandeling mogelijk het meest effectief zal zijn. Uit gezamenlijk onderzoek van de ambulancediensten en ziekenhuizen in ROAZ West, bleek dat de Rapid Arterial oCclusion Evaluation scale (RACE)-score het meest effectief was. Door gebruik te maken van deze score, kan een ambulanceprofessional detecteren of het gaat om een mogelijke verstopping van een groot bloedvat of een klein bloedvat. Een verstopping van een klein bloedvat wordt behandeld met medicatie, een groot bloedvat met trombectomie. Op deze manier kan de patiënt gelijk aan het juiste ziekenhuis gepresenteerd worden. In het geval van een trombectomie gaat de patiënt gelijk naar een ziekenhuis dat een Intra Arteriële Trombectomie (IAT) centrum is. Dit voorkomt dat een patiënt alsnog moet worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Een overplaatsing duurt gemiddeld een uur en tijdens een beroerte gaan er heel veel neuronen per minuut verloren, dus is tijd essentieel.

Expertgroep beroertezorg
Het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) zorgde ervoor dat de ambulancediensten en de ziekenhuizen uit de regio om tafel gingen en daaruit is de expertgroep beroertezorg ontstaan. Samen met de neurologen en vertegenwoordigers van de twee RAV’s uit de regio werden afspraken gemaakt over hoe de RACE-score het beste kon worden geïmplementeerd. 

Implementatie en scholing
Een implementatietraject volgde, gericht op scholing van het ambulancepersoneel. Het belang van het nieuwe protocol en de voordelen voor de patiënt werden benadrukt. Na de implementatie volgde een evaluatie, waarbij gekeken werd of de patiënten naar de juiste ziekenhuizen waren gebracht. Feedback hiervan droeg bij aan verdere verbeteringen. De score is nu geïntegreerd in het digitale ritformulier (EPD) van de ambulance. Bij elke patiënt met het vermoeden van een beroerte wordt nu aan de hand van de RACE-score bepaald welk dichtstbijzijnde ziekenhuis de meeste effectieve behandeloptie kan bieden aan de patiënt.

Succesvolle resultaten
De invoering van de RACE-score bleek een succes, met in de eerste periode al een daling van ruim 50% in het aantal overplaatsingen van patiënten. Dit aantal is waarschijnlijk nog hoger nu het protocol al langer actief is. Los van de winst voor de patiënt, leidt  het mogelijk ook tot een hogere inzetbaarheid bij RAV’s doordat er minder overplaatsingen gereden worden. Dit past mooi in het motto “de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment”.

Regionale samenwerking en toekomstperspectieven
De verwachting is dat door de vergrijzing de beroertezorg zal toenemen. Het soort initiatieven als de inzet van het RACE-protocol helpen de zorg toekomstbestendig te houden. Regionale samenwerking is essentieel voor een effectieve zorg en implementatie van de juiste zorg op de juiste plaats. De hoop is dat deze aanpak een blauwdruk wordt voor toekomstige samenwerkingen binnen de acute zorg op regionaal niveau, waar inhoudelijke afstemming de sleutel is.

Scroll naar boven