Nieuws

Digitale Weerbaarheid Huisartsenposten

Digitale weerbaarheid is “het vermogen risico’s van digitale incidenten tot een aanvaardbaar niveau te reduceren middels maatregelen om incidenten te voorkomen, snel te ontdekken, schade te beperken en herstel eenvoudiger te maken” (Trimension).

digitale weerbaarheid website

Op 26 juni zijn de HAP’s bijeengekomen om te onderzoeken hoe digitaal weerbaar we eigenlijk zijn.

Aan de hand van casuskaarten is in groepjes antwoord gegeven op vragen als:

  • – Welke risico’s zie je? Hoe groot is de kans dat je er mee geconfronteerd wordt, wat zou de impact zijn op bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg of op het personeel.
  • – Wat zijn jouw kwetsbaarheden en welke preventieve maatregelen heb je genomen?
  • – Wanneer zet je jouw crisisteam in?
  • – Wie zijn jouw stakeholders, hoe ga je met ze om, hoe informeer je ze en welke middelen zet je in?

Tijdens deze sessie was het waardevol dat een deel van de groep medewerkers keek vanuit hun expertise op zorgcontinuïteit en zorgkwaliteit en een deel van de medewerkers vanuit Informatieveiligheid. Deze twee groepen konden elkaar mooi aanvullen.   De deelnemers hebben teruggekoppeld dat ze een werksessie als dit vaker zouden moeten doen binnen hun HAP en dan misschien niet alleen op het gebied van Digitale Weerbaarheid, maar ook in het kader van alle risico’s vanuit het Zorgrisicoprofiel en dan met de juiste kennishouders aan tafel. Gedurende de sessie bleek het ook zeer waardevol om kennis en ervaringen onderling uit te wisselen.

We bedanken de deelnemers voor hun enthousiasme en creativiteit.

Meer informatie over deze sessie kan worden opgevraagd bij de werkgroep Digitale Weerbaarheid bestaande uit NAZW, GHOR Haaglanden en GHOR Hollands Midden.

Scroll naar boven