Nieuws

De rol van de VVT in de acute zorg en lopende initiatieven ter voorkoming van instroom in de acute zorg

In gesprek met Petra de Jongh, bestuurder bij Pieter van Foreest

1000 x 600 px basis frame afbeelding bericht petra de jongh

De rol van de VVT in de acute zorg en lopende initiatieven ter voorkoming van instroom in de acute zorg
Petra de Jongh, al vier jaar bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur bij Pieter van Foreest, heeft een rijke achtergrond in de zorg. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in het Erasmus MC, koos ze voor de ouderenzorg vanwege de immense zorguitdagingen die daar spelen, voornamelijk vanwege de vergrijzing en de aanzienlijke impact die dit heeft op de zorgmedewerkers en kwetsbare ouderen.

“Als we kijken naar waar we voor staan en hoe dat zich verhoudt tot de maatschappij, realiseren we ons dat we tegen grenzen aanlopen”, benadrukt Petra. “We kunnen niet blijven doen wat we deden, dus moeten we een transitie doormaken. Het belang van samenwerking tussen verschillende zorgverleners en instellingen binnen de acute zorgketen is hierbij heel belangrijk” Pieter van Foreest is gevestigd in de ROAZ subregio Delft, Westland-Oostland (DWO) en heeft daarbij naast samewerking binnen de eigen (sub)regio, ook belang bij de verbinding tussen de ROAZ-regio’s West en Zuid-West Nederland.

Coördinatie acute vraag ouderen
De focus ligt op het verminderen van de acute instroom van ouderen via het ziekenhuis, aangezien velen nog steeds via de SEH binnenkomen bij de VVT. Om dit te kunnen veranderen moet deze groep ouderen al voor ze op de SEH belanden in beeld komen bij de zorgverleners. Hiervoor is het Multidisciplinair Team Ouderen (MTO) opgezet voor ouderen in een kwetsbare situatie, waar escalatie dreigt. Dit team ondersteunt huisartsen bij het tijdig ingrijpen, wat opname in een ziekenhuis kan voorkomen. Deze ouderen worden besproken in een multidisciplinair team. Daarin wordt geprobeerd om duidelijk te krijgen wat deze persoon nodig heeft en hoe deze het beste geholpen kunnen worden. Zo wordt instroom in de acute zorg voorkomen. Om dit te bereiken, wordt de huisarts ondersteund zodat tijdig en adequaat ingrijpen mogelijk is. We kijken ook breder en betrekken waar nodig ook welzijnsorganisaties en de gemeente. Zo ontstaat er een beter beeld van deze groep kwetsbare ouderen op alle vlakken. Petra gelooft sterk in de impact van dergelijke initiatieven en de bredere aanpak van welzijn, die kunnen bijdragen aan het voorkomen van acute opnames.

Het MTO stelt ook risicofactoren vast en zorgt voor een verbeterde kwaliteit van leven voor kwetsbare ouderen. Petra ziet deze aanpak als een effectieve manier om patiënten tijdig te helpen, hen langer thuis te laten wonen en crisissituaties te voorkomen. Ze onderstreept de behoefte aan grootschalige inzet van dergelijke initiatieven en pleit voor een (sub)regionale aanpak, met nauwe betrokkenheid van het sociaal domein

nazw, vtt, ouderenzorg, delft


Coördinatiepunt WSD
Een ander initiatief in de Subregio DWO is het coördinatiepunt WSD. Wat het coördinatiepunt uniek maakt, is de nauwe samenwerking tussen de VVT-partijen, waardoor zorg sneller op de juiste plaats wordt gerealiseerd. Het coördinatiepunt regelt urgente opnames, crisisopnames en inbewaringstelling (IBS). Het coördinatiepunt WSD werkt ook samen met de SEH van RdGG en het Vlietland/Franciscus om onnodige opnames in het ziekenhuis te voorkomen. Cliënten/Patiënten die te goed zijn om het ziekenhuis in te stromen maar te slecht om naar huis te gaan nemen de VVT partijen op. Verder ontzorgt het coördinatiepunt de huisarts bij het vinden van wijkverpleging. Met het coördinatiepunt WSD verbeteren we de zorg voor ouderen in de regio en wordt tegelijkertijd de huisarts ontlast. Een mooi voorbeeld waar goede samenwerking in de regio toe kan leiden.

Samenwerkingen binnen het ROAZ
Initiatieven binnen het ROAZ, zoals samenwerkingen tussen ziekenhuizen, VVT-instellingen en huisartsen, zijn van onschatbare waarde. “De beweging binnen het ROAZ om niet alleen op ziekenhuizen te focussen maar ook op de eerste lijn, GGZ en VVT is van groot belang”, merkt Petra op. Ze benadrukt het belang van voortdurende afstemming en pleit voor meer aandacht voor toekomstige samenwerkingen binnen het ROAZ. Pieter van Foreest zal zich blijven inzetten voor innovatieve initiatieven om de zorg voor ouderen te verbeteren en de instroom in de acute zorg te verminderen.

Scroll naar boven