Skip to main content

bestuurlijk en tactisch

Organisatie ROAZ

Om de taken van het ROAZ uit te voeren vindt regionale afstemming plaats in verschillende overlegvormen: het Bestuurlijk ROAZ, het Kern Bestuurlijk ROAZ en Tactisch ROAZ.

Elke ketenpartner neemt via een bestuurder van de participerende instelling deel aan het Bestuurlijk ROAZ. Het Bestuurlijk ROAZ komt 2 keer per jaar samen. Het Bestuurlijk ROAZ is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van het ROAZ en:

  • Stelt in dat kader de prioriteiten in doel- en taakstellingen vast;
  • Voert regie op kwaliteit, voortgang en resultaten van het overleg;
  • Mandateert taken aan het Tactisch ROAZ;
  • Informeert belanghebbenden.

Het Bestuurlijk ROAZ wordt voorgezeten door een lid Raad van Bestuur van het LUMC.

Als afgeleide van het reguliere Bestuurlijk ROAZ functioneert een Kern Bestuurlijk ROAZ. Een voordeel van deze structuur is een hogere slagkracht doordat meer frequent met een kleiner aantal bestuurders overlegd kan worden. Hierbij sluit vertegenwoordiging aan per sector als per subregio. Een vertegenwoordiger neemt de standpunten van zijn of haar sector mee naar het kern bestuurlijk ROAZ. Hij of zij treedt daarmee op als een woordvoerder voor die sector.  Het Kern Bestuurlijk ROAZ komt 4 keer per jaar samen.

Het Tactisch ROAZ bestaat uit vertegenwoordigers met mandaat van het tactisch niveau van de participerende ketenpartners. De vertegenwoordigers zijn aangedragen door de betrokken bestuurders. Het Tactisch ROAZ komt 6 keer per jaar samen en heeft als taken:

  • Adviseren van het Bestuurlijk ROAZ;
  • Namens zorgaanbieders fungeren als opdrachtgever en regiehouder van de thema- en expertgroepen;
  • Aanspreekpunt zijn voor belanghebbenden;
  • Rapporteren aan het Bestuurlijk ROAZ over de voortgang volgens de gemaakte afspraken met het Bestuurlijk ROAZ;
  • Inventariseren en prioriteren van actuele thema’s in de acute keten;
  • Daar waar bestuurlijke besluitvorming nodig is dit terug leggen bij het Bestuurlijk ROAZ.

Het Tactisch ROAZ wordt voorgezeten door twee gekozen voorzitters.